AÇIK RIZA BEYANI

DENEYİM ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AÇIK RIZA BEYANI

 

DENEYİM ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ŞİRKET) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası çerçevesinde,

Paylaşmış olduğum Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Deneyim Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından Deneyim Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi öğrencilerine/velilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlanabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, eğitim ve sınav faaliyetlerinin yürütülmesi, öğrenci/veli memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması/alınması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, öğrencilerin/velilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve öğrencilerle/velilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin, başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini, elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini, öğrencilerine/velilerine ticari elektronik ileti (sms-mail-arama) gönderilebileceğini, kurumumuz internet sitesi, reklam tanıtım broşür-afişleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanabileceğini, yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Deneyim Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi   tarafından bilgilendirildiğimi,

Paylaşmış olduğum Kişisel verilerin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Deneyim Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi tarafından Deneyim Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi çalışanlarına, görevlilerine, Deneyim Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına, kanunen yetkili başta Milli Eğitim Bakanlığı, Valilik/Kaymakamlık, SGK, İŞKUR, vb. diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar, yasal sınırlamalar ve Deneyim Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi menfaatleri çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Deneyim Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi   hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini,

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca Deneyim Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi başvurarak kendim ve velisi olduğum kişi/kişiler ile ilgili, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.sinavkoleji.k12.tr adresindeki veya Deneyim Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi alabileceğim formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Demirci Mh. Koşuyolu Cd. No:20 Nilüfer/BURSA adresinde bulunan Deneyim Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketine kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme, noter kanalıyla, güvenli elektronik imza, mobil imza, daha önceden sisteme kayıtlı e-posta suretiyle ya da KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu,

Deneyim Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Deneyim Özel Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketine bildireceğimi,

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere paylaşmış olduğum kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, bu hususta açık rızamın olduğunu, bu metni okuduğumu ve anladığımı